Hướng dẫn

Hướng dẫn thay đổi thông tin chữ ký số trên trang Thuế điện tử

Sau khi gia hạn hoặc mua chữ ký số mới, người nộp thuế phải cập nhật serial chứng thư số mới vào hệ thống Thuế điện tử rồi mới ký được tờ khai thuế và giấy nộp tiền. Nếu không cập nhật thì khi ký sẽ hiện cảnh báo lỗi “Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế

Điều  kiện thực hiện: Người nộp thuế đã cài đặt và cấu hình đầy đủ Java, Internet Explorer hoặc ESignerTCT trên trình duyệt Google Chrome

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Thuế điện tử bằng tài khoản quản lý (có đuôi -ql). Chỉ có tài khoản -ql mới có quyền thay đổi các thông tin như email, serial chứng thư số. Nếu bị quên hoặc chưa từng được cấp thì vui lòng liên hệ với phòng tin học hoặc cán bộ thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp được được cấp ngay mật khẩu tài khoản –ql mới

Bước 2: Vào phần Quản lý tài khoản => Thay đổi thông tin dịch vụ

Thuế điện tử

Bước 3: Lần lượt cập nhật serial của các phần “Khai thuế điện tử”, “Nộp thuế điện tử”

Người nộp thuế click vào Thay đổi CKS => Chờ nhảy số serial mới thì click Tiếp tục
(nếu có yêu cầu gõ mã pin thì gõ vào rồi click Chấp nhận)

Hệ thống thông báo cập nhật thành công, click Trở lại nếu muốn thực hiện thêm các chức năng khác.

Trường hợp Người nộp thuế gặp khó khăn hoặc lỗi trong qua trình thực hiện vui lòng liên hệ với đầu mối cung cấp dịch vụ chữ ký số mà doanh nghiệp đã mua để được hỗ trợ